Biuletyn Informacji Publicznej
USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Biuletyn Informacji Publicznej
Rynek 1, Ratusz | Oławatel.: 71 30 10 730
×

Uchwała nr XLV/339/05

Z dnia 2005/11/28

Rady Miejskiej w Oławie

z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oławie.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 ze zm.),

Rada Miejska w Oławie

uchwala:

Statut Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie o treści jak niżej:

STATUT

POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Oławie

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 2

Siedzibą Biblioteki jest miasto Oława, a terenem jej działania powiat oławski.

§ 3

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki – Zarząd Powiatu.

§ 4

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

§ 5

Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku herb Oławy, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

III. ORGANY BIBLIOTEKI, ORGANIZACJA, PRACOWNICY.

§ 7

 1. Biblioteką zarządza dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.

§ 8

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.
 2. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
 3. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 9

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starym i niepełnosprawnym.
 4. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
 5. Koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie powiatu w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych.
 6. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
 7. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców miasta i powiatu.
 9. Udzielanie bibliotekom samorządowym pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem przez powiatową sieć bibliotek publicznych zadań statutowych.
 10. Prowadzenie Izby Muzealnej Ziemi Oławskiej.

§ 10

Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

§ 11

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, odziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych i muzealnych.

§ 12

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 13

Przy Bibliotece, jej filiach mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 14

 1. Biblioteka jest finansowana z budżetu miasta, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej, z budżetu powiatu, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

§ 15

Biblioteka prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

§ 16

 1. Usługi Biblioteki są dostępne bezpłatnie z zastrzeżeniem w punkcie 2.:
 2. Opłaty mogą być pobierane za:
 • usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczanie międzybiblioteczne,
 • wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
 • nieoddanie w terminie materiałów bibliotecznych,
 • zniszczenie materiałów bibliotecznych,
 • przygotowanie zestawień bibliograficznych.

§ 17

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

§ 18

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława.

§ 20

Traci moc statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie stanowiący załącznik do uchwały nr V/37/2000 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 maja 2000 roku.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Oławie

Krzysztof Kłapko

statut.1

statut.2

statut.3

statut.4

statut.5

Ostatnia aktualizacja strony: 5/22/2023 9:56 am przez W. Czerniak

Wytwarzający informację Urząd Miejski w Oławie
Publikujący informację Wojciech Czerniak
Odpowiedzialny za treść Wojciech Czerniak