Biuletyn Informacji Publicznej
USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Biuletyn Informacji Publicznej
Rynek 1, Ratusz | Oławatel.: 71 30 10 730
×

Deklaracja dostępności strony podmiotowej BIP biblioteki

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP biblioteki.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-09

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Niektóre zdjęcia nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-14

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Flis - Nowak, agnieszka@biblioteka.olawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 30 10 738. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Rynek 1 w Oławie (Ratusz).
W budynku znajduje się - na parterze:

 • Dział Dokumentów Życia Społecznego,
 • Izba Muzealna Ziemi Oławskiej,
 • Oddział Dziecięcy,

 

na II piętrze:

 • Filia Nr 1,
 • Czytelnia dla dorosłych.
 • Pokoje administracji

 

Teren wokół budynku jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku  prowadzą 2 wejścia. Wejście główne do budynku znajduje się od strony południowej nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (schody). Drugie wejście do budynku znajduje się od strony północnej, jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parter prowadzą schody wyposażone w platformę dla wózków. Przy wejściu znajduje się dzwonek, sygnał dzwonka informuje pracownika biblioteki o konieczność pomocy przy wejściu do budynku.

 • W budynku znajduje się winda głośnomówiąca z napisami w alfabecie brajla. Kabina windy umożliwia korzystanie przez osoby niepełnosprawne.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Wokół budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak).
 • Na wszystkich piętrach są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (oprócz windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - wersja łatwa do czytania

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego