Biuletyn Informacji Publicznej
USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Biuletyn Informacji Publicznej
Rynek 1, Ratusz | Oławatel.: 71 30 10 730
×

ZARZĄDZENIE nr 8/2023

Z dnia 2023/10/9
Ważne od 2023/10/9

Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie

Zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w treści Regulaminu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie:

Rozdział III, pkt 13 otrzymuje brzmienie:

Każda kara z tytułu przetrzymania zbiorów ponad ustalony termin powoduje blokadę konta czytelnika i brak dostępu do wszystkich usług bibliotecznych.

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych Biblioteki oraz na tablicach ogłoszeń w działach wypożyczalnia i oraz czytelni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytwarzający informację Wojciech Czerniak
Publikujący informację Wojciech Czerniak
Odpowiedzialny za treść Wojciech Czerniak
Elementy podrzędne (1)
plik Załącznik Nr 1 - Regulamin Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie

Z dnia 2022/10/7
Ważne do 2022/10/21

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

NAZWA WOLNEGO STANOWISKA PRACY

bibliotekarz

LICZBA LUB WYMIAR ETATU

8/8

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. bieżąca obsługa czytelników z wykorzystaniem systemu bibliotecznego ALEPH;
 2. doradztwo w zakresie posiadanych zbiorów;
 3. udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;
 4. udostępnianie stanowisk komputerowych i pomoc w korzystaniu z nich;
 5. współorganizacja zajęć edukacyjnych, warsztatów i spotkań promujących czytelnictwo.

CHARAKTERYSTYKA PRACY

 1. praca od poniedziałku do soboty w przedziale czasowym 8:00 – 18:00, 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu – zgodnie z harmonogramem;
 2. przewidywany termin zatrudnienia 01.11.2022 r.

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. wykształcenie średnie bibliotekarskie lub wyższe o kierunku humanistycznym;
 2. wysoki poziom kultury osobistej, otwartość, komunikatywność
  i umiejętność nawiązywania kontaktów z różnymi grupami odbiorców;
 3. zaangażowanie, samodzielność, otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji;
 4. predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności edukacyjno – kulturalnej dla czytelników z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań;
 5. sprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie, w tym umiejętność tworzenia tekstów informacyjno – promocyjnych;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

 DODATKOWE ATUTY KANDYDATA

 1. doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarskim;
 2. znajomość bibliotecznego programu obsługi zbiorów i czytelników ALEPH;
 3. podstawowe umiejętności plastyczne;
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych i audiowizualnych;
 5. znajomość programów graficznych i umiejętność ich wykorzystania.

 WYMAGANE DOKUMENTY

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji wg wzoru:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy” wg załączonego wzoru.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 21 października 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracja@biblioteka.olawa.pl, listownie lub osobiście w zamkniętej kopercie w pokoju nr 203 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oławie, Rynek 1 (Ratusz, piętro II) z dopiskiem na kopercie „NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY” w godz. od 10:00 do 16:00.

Dokumenty aplikacyjne wymagane w ogłoszeniu o naborze, przesłane pocztą lub pocztą kurierską, uważa się za doręczone w terminie, jeżeli zostały dostarczone najpóźniej do godziny 16:00 w dniu, w którym upływa termin składania i przyjmowania dokumentów aplikacyjnych.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACJNE

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych Komisja rekrutacyjna dokona porównania danych w nich zawartych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zostali zakwalifikowani do drugiego etapu naboru będą poinformowani drogą telefoniczną lub mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

INNE INFORMACJE

Dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, zostaną włączone do jej akt osobowych. Pozostałe dokumenty aplikacyjne czekały będą na ich odbiór w terminie 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po tym terminie, nieodebrane dokumenty, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela w godz. od 10:00 do 16:00 Pani Agnieszka Flis – Nowak, tel. 71 30 10 738.

 

Dyrektor
Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Oławie

/-/ Janina Kordys

Wytwarzający informację Wojciech Czerniak
Publikujący informację Wojciech Czerniak
Odpowiedzialny za treść Wojciech Czerniak
Elementy podrzędne (1)
plik KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

INFORMACJA DYREKTORA POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OŁAWIE

Z dnia 2017/10/30

w sprawie wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego

Nazwa i adres instytucji:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ul. Rynek 1, 55-200 Oława

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko wyłoniono następującą osobę do zatrudnienia:

Balbina Kaczor – zam. Oława

Uzasadnienie wyboru: Kandydatka w najwyższym stopniu spełniła  wymagania formalne i kwalifikacyjne. Z racji posiadanego doświadczenia zawodowego wykazała się znajomością przepisów mających zastosowanie na wymienionym stanowisku, uzyskując tym samym najlepszy wynik w procesie rekrutacji.

 

 

Dyrektor
Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Oławie

/-/ Janina Kordys

Wytwarzający informację Wojciech Czerniak
Publikujący informację Wojciech Czerniak
Odpowiedzialny za treść Wojciech Czerniak

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie

Z dnia 2017/10/9
Ważne do 2017/10/20

ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

 1. Nazwa i adres instytucji:
  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie 55-200 Oława, ul. Rynek 1
 2. Niezbędne wymagania:
  Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 ze zmianami), tj.:
  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  5. spełnia jeden z poniższych warunków:
   1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
   3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Wymagania dodatkowe
  1. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, prawo zamówień publicznych, przepisów prawnych zagadnień dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych. 
  2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury oraz przepisów związanych z jej funkcjonowaniem.
  3. Umiejętność obsługi programów komputerowych typu System Finansowo-Księgowy, System Naliczania Płac, Płatnik, Reset 2 – R2 środki trwałe, e-deklaracje, druki aktywne – Raport kasowy. 
  4. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows, Internetu oraz sprawozdawczości na platformie cyfrowej GUS, obsługi systemu bankowości elektronicznej, obsługi grupowego ubezpieczenia pracownika, obsługi pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
  5. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
  6. Komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa. 
  7. Nieposzlakowana opinia.

 

 1. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego.
  1. Prowadzenie rachunkowości Powiatowej i Miejskiej  Biblioteki Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Prowadzenie ewidencji księgowej.
  3. Obsługa programów komputerowych finansowych w tym min. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji.
  4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
  5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności: operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
  6. Opracowywanie procedur z zakresu gospodarki finansowej instytucji kultury.
  7. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.
  8. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
  9. Sporządzanie sprawozdań finansowych, prowadzenie sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa instytucji kultury.
  10. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań z realizacji planu finansowego.
  11. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
  12. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.
  13. Sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych.
  14. Załatwianie spraw emerytalno-rentowych pracowników.
  15. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie ich obsługi księgowej.
  16. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych.
  17. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys CV.
  2. List motywacyjny.
  3. Kwestionariusz osobowy – Zał. Nr 1.
  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe.
  5. Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata – Zał. Nr 2, o tym, że:
   1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   2. nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.21356 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.
   4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dotyczy osób, którym zostanie przedstawiona oferta pracy).
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat, na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony, bez przeprowadzania kolejnego naboru, jeżeli pracownik sprosta oczekiwaniom pracodawcy.
  2. Przewidywany termin zatrudnienia listopad 2017r. (niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru).
  3. Praca w budynku ratusza w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie, ul. Rynek 1. W budynku nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.
  4. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze przekraczającą 4 godziny, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz na zewnątrz (Urząd Miejski w Oławie, inne instytucje). Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.  
 1. Informacje dodatkowe
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 20.10.2017r. do godz. 14:00 na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
   w Oławie
   , ul. Rynek 1 w zaklejonej kopercie z podaniem imienia, nazwiska, adresu oraz z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko głównego księgowego”.
  2. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie.
  3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
  4. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
  5. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
  6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na stronie internetowej www.biblioteka.olawa.pl
  7. Planowane zatrudnienie od 01.11.2017r.
  8. Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyławiania kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Dyrektor
Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Oławie

/-/ Janina Kordys

Wytwarzający informację Wojciech Czerniak
Publikujący informację Wojciech Czerniak
Odpowiedzialny za treść Wojciech Czerniak
Elementy podrzędne (1)
plik KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY