Biuletyn Informacji Publicznej
USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Biuletyn Informacji Publicznej
Rynek 1, Ratusz | Oławatel.: 71 30 10 730
×

Oława, 30 października 2017 r.

 

 

INFORMACJA

DYREKTORA POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W OŁAWIE

 

w sprawie wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego

 

Nazwa i adres instytucji:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 55-200 Oława ul. Rynek 1

 

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie informuje,  że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko wyłoniono następującą osobę do zatrudnienia:

Balbina Kaczor – zam. Oława

Uzasadnienie wyboru: Kandydatka w najwyższym stopniu spełniła  wymagania formalne i kwalifikacyjne. Z racji posiadanego doświadczenia zawodowego wykazała się znajomością przepisów mających zastosowanie na wymienionym stanowisku, uzyskując tym samym najlepszy wynik w procesie rekrutacji.

 

 

Dyrektor

Powiatowej i Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Oławie

/-/ Janina Kordys

 


 

Oława, 9 października 2017 r.

Dyrektor

Powiatowej i Miejskiej biblioteki Publicznej  w Oławie

 

ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

 

1.  Nazwa i adres instytucji:

     Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie 55-200 Oława, ul. Rynek 1

2.    Niezbędne wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 ze zmianami), tj.:

1)   ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)   nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)   posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5)   spełnia jeden z poniższych warunków:

a)   ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)   ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)   jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)   posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3.    Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, prawo zamówień publicznych, przepisów prawnych zagadnień dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych.
 2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury oraz przepisów związanych
  z jej funkcjonowaniem.
 3. Umiejętność obsługi programów komputerowych typu System Finansowo-Księgowy, System Naliczania Płac, Płatnik, Reset 2 – R2 środki trwałe, e-deklaracje, druki aktywne – Raport kasowy.
 4. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows, Internetu oraz sprawozdawczości na platformie cyfrowej GUS, obsługi systemu bankowości elektronicznej, obsługi grupowego ubezpieczenia pracownika, obsługi pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 5. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
 6. Komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 7. Nieposzlakowana opinia.

4.    Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego.

 1. Prowadzenie rachunkowości Powiatowej i Miejskiej  Biblioteki Publicznej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie ewidencji księgowej.
 3.  Obsługa programów komputerowych finansowych w tym min. sporządzanie, rozliczanie
  i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji.
 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności: operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 6. Opracowywanie procedur z zakresu gospodarki finansowej instytucji kultury.
 7. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.
 8. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych, prowadzenie sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa instytucji kultury.
 10. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań z realizacji planu finansowego.
 11. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
 12. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.
 13. Sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych.
 14. Załatwianie spraw emerytalno-rentowych pracowników.
 15. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie ich obsługi księgowej.
 16. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych.
 17. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

5.  Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy – Zał. Nr 1.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe.
 5. Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata – Zał. Nr 2, o tym, że:

a)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b)   nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

c)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.21356 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.

6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dotyczy osób, którym zostanie przedstawiona oferta pracy).

6.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat, na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony, bez przeprowadzania kolejnego naboru, jeżeli pracownik sprosta oczekiwaniom pracodawcy.
 2. Przewidywany termin zatrudnienia listopad 2017r. (niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru).
 3. Praca w budynku ratusza w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie, ul. Rynek 1. W budynku nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.
 4. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze przekraczającą 4 godziny, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz na zewnątrz (Urząd Miejski w Oławie, inne instytucje). Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.  

7.   Informacje dodatkowe

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 20.10.2017r. do godz. 14:00 na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
  w Oławie
  , ul. Rynek 1 w zaklejonej kopercie z podaniem imienia, nazwiska, adresu oraz z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko głównego księgowego”.
 2. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie.
 3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 4. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
 5. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
  1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na stronie internetowej www.biblioteka.olawa.pl
  2. Planowane zatrudnienie od 01.11.2017r.
  3. Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyławiania kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

Dyrektor

Powiatowej i Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Oławie

/-/ Janina Kordys

pobierz Zaczniki.pdfZaczniki.pdf